29 آذر 1398

جاذبه های گردشگری بندر انزلی

جاذبه های گردشگری بندر انزلی سبب شده تا این بندر را «بهشت اروپایی ایران» و «شهر نیلوفر‌های آبی» لقب دهند. بندر انزلی تا قبل از انقلاب، بندر پهلوی نام داشت و پس از آن تغییر نام یافت. به نظر می‌رسد نام انزلی از سرزمین «انزان» در دوره پادشاه هخامنشی »کوروش» برداشته شده باشد.     […]